უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 აგვისტო 2019

2019 წლის 5 სექტემბერი, 16:00 საათი

(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)დღის წესრიგი

1. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სამოქალაქო ინჟინერიის (ძირითადი სპეციალობა)“ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული ინჟინერიის (ძირითადი სპეციალობა)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული ინჟინერიის (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4.შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
5. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ,,ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსები) საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
6. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
7. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;