უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 ნოემბერი 2019

2019 წლის 28 ნოემბერი, 16: 00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N2; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი: 

1. სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის „ საზღვაო ნავიგაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
2. სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის „ გემის მექანიკის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
3. სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის „გემის ელექტრომექანიკის“ საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
4. შპს - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების( ფინანსები)“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
5. შპს - ქართულ - ამერიკული უნივერსიტეტის „ ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა