უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 დეკემბერი 2019

2019 წლის 17 დეკემბერი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის №2; 0 სართული, №1 , საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მულტილინგვური განათლება - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის კლინიკური არტ-თერაპიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

6. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

7. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

8. შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათელბლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.