უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 19 დეკემბერი 2019

2019 წლის 24 დეკემბერი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ.ალექსიძის №2, 0 სართული, დარბაზი 1)

დღის წესრიგი:
1) სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ქართულ ენაში მომზადების“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2) შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3) შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4) შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ანთროპოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5) შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ კომპიუტერული მეცნირებების“ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7) სსიპ - საქართველოს ტექნკური უნივერსიტეტის „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის“ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8) სსიპ - საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის „არქეოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.