უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 13 თებერვალი 2020

2020 წლის 24 თებერვალი, 15:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N2; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ქართულ ენაში მომზადების“ საგანმანათლებლო პროგრამა;
2. შპს - ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის, შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ევროპული ინტეგრაციისა და შრომითი ურთიერთობის“ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა;
3. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის „საქართველოს ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
4. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ეპიდემიოლოგიისა და გარემოს მედიცინის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
5. შპს - მილენიუმ სასწავლო უნივერსიტეტის „ სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;