საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

13 სექტემბერი 2013

2013 წლის 20 სექტემბერი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:

1.    სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურათაშორისი კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - ინტერბიზნესის აკადემიის კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტრაქტორისტ-მემანქანის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა