უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 16 მარტი 2020

2020 წლის 23  მარტი, 14:30 საათი

(მისამართიალექსიძის N2; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულისამეცნიერო ფონდის დარბაზ)

დღის წესრიგი

  1. შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის „ჟურნალისტიკა“ საბაკალავროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის „საბანკო საქმის“ სამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  3. ა(ა)იპ აგრარული უნივერსიტეტის და შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის„საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების“ ერთობლივი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  4. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.