უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 მარტი 2020

2020 წლის 24  მარტი, 14:30 საათი
(
მისამართიალექსიძის N2; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულისამეცნიერო ფონდის დარბაზ)

დღის წესრიგი

  1. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ტურიზმის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  3. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  4. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.