უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 მარტი 20202020 წლის 26 მარტი, 13:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძისN2; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დარბაზი)დღის წესრიგი1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების“ სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების“სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ადამიანური რესურსების მართვის“სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „არქეოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;