სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 აპრილი 2020

2020 წლის 16 აპრილი, 12:00 საათი

დღის წესრიგი

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიან სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა;

2. შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა.

შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რჟიმში.