პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

5 ნოემბერი 2013

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება № 372 ,,პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ’’  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 28 ივნისის  №208 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზესსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება № 373 ,,პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ’’ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 28 ივნისის №206 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე
 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება № 374 ,,პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ’’  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 24 აგვისტოს  №266 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!