უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 26 ივნისი 2020

2020 წლის 3 ივლისი, 14 :00 საათი

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3.         სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფილოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4.         ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის "პოლიტიკური მეცნიერებების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

5.         ა (ა)იპ ჯიპა - საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მიერ  "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი  ანგარიშის განხილვა

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებითსაბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge- ზესაბჭოს სხდომის ჩატარებამდეერთი სამუშაო დღით ადრე