საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

19 ნოემბერი 2013

2013 წლის 26 ნოემბერი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის ისტორიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის თარგმანმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. სასურველია, ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები გამოცხადდნენ 15 საათზე, ხოლო შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები 17 საათზე.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა