უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

5 დეკემბერი 2013

2013 წლის 12 დეკემბერი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2. შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
4. შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ ვიტა ჯორჯიას ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს - საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა