საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

31 იანვარი 2014

2014 წლის 7 თებერვალი, 14:00  საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
დღის წესრიგი:
 
1.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების თეორიული ფიზიკის - ველის კვანტური თეორიისა და ელემენტარული ნაწილაკების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მათემატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტის შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის (ინგლისურენოვანი/ქართულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    შპს- სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივესიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 
შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა