პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომ

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 დეკემბერი 2020

2020 წლის 17 დეკემბერი, 16:00

 

დღის წესრიგი:

 

1. სსიპ - კოლეჯ „იბერიასთვის“ - „დურგალი“ /00934/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

2. სსიპ - კოლეჯ „იბერიასთვის“ - „გრაფიკული საქმე“ /00930/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

3. ა(ა)იპ ჰოსპისი ფერიცვალებისთვის - „პალიატიური და გერიატრიული პაციენტების ინდივიდულაური მოვლის სპეციალისტი“ /00938/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით, რომელიც გამოეგზავნებათ საბჭოს სხდომის ჩატარების დღეს