განაცხადის/საჩივრის განხილვის პროცედურები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

29 დეკემბერი 2020
 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შემუშავდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებით განსაზღვრული პროცესების და/ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ ცენტრში წარსადგენი განცადების/საჩივრის ფორმები და განხილვის პროცედურები.

პროცედურების აღწერა და შესაბამისი ფორმები ხელმისაწვდომია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ცენტრის ვებ-გვერდზე და შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://eqe.ge/ka/page/static/835/apelatsia-da-sachivrebi