არქიტექტურისა და მშენებლობის პროფესიული დარგობრივი საბჭოს სხდომა

22 იანვარი 2021

4 თებერვალი 2021 წელი, 12:00 საათი

 

შეხვედრა ჩატარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით

 

შეხვედრის ბმული: https://us02web.zoom.us/j/81892259211

 

 

დღის წესრიგი

 

1. “აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სწავლის შედეგების დისტანციურად განხორციელების შესაძლებლობების განხილვა;

 

2. “წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სწავლის შედეგების დისტანციურად განხორციელების შესაძლებლობების განხილვა.