უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

17 თებერვალი 2014

2014 წლის 24 თებერვალი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1.    სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2.    შპს აიბი - ევროკავკასიური უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3.    სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
 

შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა