უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

26 მარტი 2014

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით, ცვლილებები შედის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებში.
 
ცვლილებების მიხედვით, საავტორიზაციო განაცხადის შემოტანა ცენტრში შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ყოველი წლის 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე, ხოლო სააკრედიტაციო განაცხადის შემოტანა - წელიწადში ორჯერ, ყოველი წლის 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე და 1 იანვრიდან 1 თებერვლამდე.
 
ცვილებები ძალაში შევა გამოქვეყნების შემდეგ.
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!