უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

1 აპრილი 2014

1 აპრილიდან ძალაში შევიდა  ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებში განხორციელებული ცვლილებები.
 
ცვლილებების მიხედვით, საავტორიზაციო განაცხადის შემოტანა ცენტრში შესაძლებელია მხოლოდ ყოველი წლის 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე, ხოლო სააკრედიტაციო განაცხადის შემოტანა - წელიწადში ორჯერ, ყოველი წლის 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე და 1 იანვრიდან 1 თებერვლამდე.
 
 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!