საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

1 აპრილი 2014

2014 წლის 8 აპრილი,  16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
1. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის საშემსრულებლო ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.  შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. შპს - ქართულ ევროპული აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს - ქართულ ევროპული აკადემიის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა