უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

8 მაისი 2014

2014 წლის 19 მაისი, 18:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1.    ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
 
2.    სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
 
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა