შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის პროფესიული სტუდენტების საყურადღებოდ!

8 ივლისი 2021

"შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრისთვის ავტორიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ" “ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 9 ივნისის №549082 (ცვლილება 680037 . 06/07/2021) გადაწყვეტილების საფუძველზე, აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტებს 2021 წლის  25 მაისიდან   5 წლის ვადით შეუჩერდათ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი და ამ პერიოდში უფლებამოსილნი არიან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ისარგებლონ მობილობის უფლებით და გადავიდნენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,