"რკინიგზის ოპერირების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების შესახებ!

20 ივლისი 2021

გაცნობებთ, რომ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცეტნრის  დირექტორის 2021 წლის 19 ივლისის N723594  ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 12 ივნისის N495/ი ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი "რკინიგზის ოპერირება" ჩამოყალიბდა თანდართული დანართის სახით, რომელიც ძალაში შევა 2021 წლის 15 სექტემბრიდან.

 

დანართი - ბრძანება N723594 19.07.2021

დანართი - "რკინიგზის ოპერირება"