უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 20 ივლისი 2021

2021 წლის 27 ივლისი, 14:00 საათი


დღის წესრიგი:

 

  1. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ,,მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ქართული როგორც მეორე ენა)" საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,დიპლომირებული სტომატოლოგიის" ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  4. შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის “სტომატოლოგიის“ ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

Join Zoom Meeting

 

https://us02web.zoom.us/j/81625184288

 

Meeting ID: 816 2518 4288