განათლების პროფესიული დარგობრივი საბჭოს სხდომა

22 ივლისი 2021

დღის წესრიგი  

 

სხდომა საჯაროა და ჩატარდება დისტანციურად, zoom-ის ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით 

 

https://us02web.zoom.us/j/86153928851?pwd=d1Uxb3lOWUh5MGR1aElWdDBFcURkQT09 

 

განსახილველი დოკუმენტაცია