პროფესიული მომზადების და გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვებით დაინტერესებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და იურიდიულ პირებს

1 სექტემბერი 2021

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 6 აგვისტოს №69/ნ ბრძანებით დამტკიცდა „პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის ელექტრონული სისტემის შექმნის, მართვისა და ადმინისტრირების წესი“.

შესაბამისად, გაცნობებთ, რომ პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების განაცხადები ცენტრში შემოდის მხოლოდ ელექტრონული სისტემის (www.tvet.emis.ge) მეშვეობით.

 

ახალი განაცხადის წარმოდგენის შემთხვევაში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ.