პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

2 ივლისი 2014

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანების ,,ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ მე-4 დანართს, მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალის შესახებ, დაემატა შემდეგი პროფესიული კვალიფიკაციები: ფერმერი, კოდით 020364 და მევენახე-მეღვინე, კოდით 010164
 
იხილეთ ბრძანება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!