საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

14 ივლისი 2014

2014 წლის 21  ივლისი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
1.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
2.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის მეცნიერების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
7.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  ბიზნესის ადმინისტრირების ტურიზმში საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
8.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  ბიზნესის ადმინისტრირების ტურიზმში სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
9.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
10.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
11.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  მასობრივი კომუნიკაციის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
12.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
13.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა;
14.    შპს კავკასიის უნივერსიტეტის  საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განიხილვა.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა