განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

15 ივლისი 2014


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:
 
1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთა ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2014 წლის 15 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით.
2. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2014 წლის პირველი აგვისტოდან 21 აგვისტოს 18:30სთ-მდე.
3. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების ცენტრში წარდგენის ვადა - 2014 წლის 26 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.
 
 
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის #395 ბრძანება მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები