საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

18 ივლისი 2014

2014 წლის 25 ივლისი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
1.    სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2.    სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3.    სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4.    სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
5.    შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
6.    სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამხედრო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამის საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
7.    სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
8.    სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
9.    სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგიის სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამირებისა და ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 
 
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა