ცვლილებები ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დანართ №4-ში

26 აგვისტო 2014

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანების ,,ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ მე-4 დანართს, მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალის შესახებ, დაემატა ქვედარგების/სპეციალიზაცია - სამშენებლო მექანიკა და სეისმომედეგი მშენებლობა, კოდით 040616; არსებული დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი მისი შესაბამისი ქვედარგი/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ნუსხებში წარმოდგენილი კვალიფიკაციებით გადავიდა მიმართულებათშორის დარგებში ან სპეციალობებში, კოდით 1120.
 
 
იხილეთ ბრძანება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ

ცვლილებები ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დანართ №4-ში