ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

18 მაისი 2022

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

 მხარეები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ითანამშრომლებენ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის: საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შრომის კანონმდებლობის და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნორმების შესრულებასთან დაკავშირებით მათი შესაძლებლობების გაძლიერების პროცესში; შრომის კანონმდებლობის და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნორმების დაცვის მიმართულებით, საგანმანათლებლო დაწესებულებების/იურიდიული პირებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ექსპერტთა შესაძლებლობების გაძლიერებაში; შრომის კანონმდებლობის და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნორმების დაცვის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების მინიმალური შინაარსის და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი პარამეტრების განსაზღვრაში. ასევე, პროფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მიმართულებით, უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლების შემუშავებაში და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში სწავლების ხარისხის ამაღლებისა და განვითარების პროცესების მხარდაჭერაში.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თამარ მახარაშვილმა და სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა ბექა ფერაძემ. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი