ცენტრის დირექტორის ბრძანება 30 აგვისტოს სამუშაო დღედ გამოცხადებისა და ცენტრის ზოგიერთი დასაქმებულისათვის სამსახურებრივ მოვალაობათა შესრულების დაკისრების თაობაზე