უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 ოქტომბერი 2022

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 2022 წლის 11 ოქტომერი, 14:00 საათი

 

  1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების” სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  4. შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  5. შპს დავით ტვილდიანი სამედიცინო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის"  ერთსაფეხურიან ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  6. შპს დავით ტვილდიანი სამედიცინო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის"  ერთსაფეხურიან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  7. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  8. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ფიზიკის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3306294708?pwd=nULMYcu5cHFTANSznFN07pbaibNRc6.1