საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

19 ნოემბერი 2014

2014 წლის 26 ნოემბერი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი
 
1.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სპორტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
 
შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა