FAQ

საზღვაო ინჟინერიისა და საზღვაო ელექტროინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

25 იანვარი 2023

ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 25 იანვარს გაიმართა  საზღვაო ინჟინერიისა და საზღვაო ელექტროინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა. საბჭომ იმსჯელა  საზღვაო ელექტროინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელში შესატანი ცვლილებების პროექტის შესახებ. 
 

საზღვაო ინჟინერიისა და საზღვაო ელექტროინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა