საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

5 დეკემბერი 2014

2014 წლის 10 დეკემბერი 14:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის განათლების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა