საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

8 დეკემბერი 2014

2014 წლის 13 დეკემბერი 13:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ ევროპული აკადემიის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის ზოგადი ბიზნესის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა
11.შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა ;
12. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მულტილინგვური განათლების (დაწყებითი განათლების საფეხური) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მშენებლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოჯისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახმელეთო სატრანსპორტო ტექნოლოგიური სამუშაოების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოთვლითი მათემატიკის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოსის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.