საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

18 თებერვალი 2015


2015 წლის 25 თებერვალი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:


1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენათმეცნიერების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექსტოლოგიისა და გამოცემათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გლობალური საჯარო ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ - სეუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.