უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

1 მაისი 2015

2015 წლის 8 მაისი, 17:00 საათი 
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული) 

დღის წესრიგი: 

1.შპს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
2.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა. 


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით