საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

25 იანვარი 2012

2012 წლის  1 თებერვალი 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მარკეტინგის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფინანსების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მენეჯმენტის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თურქული ფილოლოგიის სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20. შპს -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა