საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც მიენიჭათ აკრედიტაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 1 თებერვლის სხდომაზე

1 თებერვალი 2012

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც მიენიჭათ აკრედიტაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 1 თებერვლის სხდომაზე.
1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა;
2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა;
3. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმისა და მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამა;   
4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა;
5. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მარკეტინგის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;   
6. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                  
7. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფინანსების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამა;                               
8. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                   
9. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                                  
10. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                          
11. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მენეჯმენტის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამა;                           
12. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                
13. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                
14. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობების სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                          
15. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                     
16. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                     
17. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                     
18. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თურქული ფილოლოგიის სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                    
19. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი)  პროგრამა;                    
20. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების სადოქტორო (ინგლისურენოვანი) პროგრამა;                    
21. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა;           
22. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა;                 
23. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ ფარმაციის საბაკალავრო
პროგრამა;                 
24. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა.

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც მიენიჭათ აკრედიტაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 1 თებერვლის სხდომაზე