საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

15 დეკემბერი 2015სხდომის თარიღი: 2015 წლის 22 დეკემბერი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N2, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „XXI საუკუნის“ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.