უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

9 დეკემბერი 2015

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების“ თანახმად, აბიტურიენტთა მიღების მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულება აბიტურიენტთა ჩარიცხვის წლის წინა წლის 15 დეკემბრამდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგენს სპეციალურ ანკეტა-კითხვარს. 

 

ამდენად, უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ 14 დეკემბრის ჩათვლით ცენტრში უნდა წარმოადგინოს თანდართული ანკეტა-კითხვარი.