საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

7 ივლისი 2015


2015 წლის 15 ივლისი 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

 
1. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების (ქართულენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგის განხილვა;
4. ა(ა)იპ-ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. ა(ა)იპ-ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის სადოქტორო საგანმნანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მევენახეობისა და ენოლოგიის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყლის ინჟინერიის ქართულენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყლის ინჟინერიის ინგლისურენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყლის ინჟინერიის რუსულენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის - „მედიცინა+PBL“ აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის შედარებითი სახელშეკრულებო სამართლის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

16. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის შედარებითი სახელშეკრულებო სამართლის გერმანულენოვანი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.