საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

16 ივლისი 2015

 

2015 წლის 22 ივლისი 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული

 

 

დღის  წესრიგი:

1. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკურიაღზრდისადასპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკურიაღზრდისადასპორტის (მწრვთნელი) რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკურიმედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკურიმედიცინისა და რეაბილიტაციის რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მასწავლებელი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

6. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

7. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

8. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

9. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

10. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

11. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის კინოხელოვნების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

12. შპს - წმიდა გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

13. შპს - წმიდა გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

14. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასალის“ საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

15. შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობა და პოლიტიკის  სამაგისტრო (ქართულ-გერმანული ერთობლივი)პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.