ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისმიმართულებისდარგობრივისაბჭოსსხდომაჩატარდა

22 ივლისი 2015

 

21 ივლისსინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისმიმართულებისდარგობრივისაბჭოსსხდომაჩატარდა. სხდომაზეშესაბამისიმიმართულებისპროფესიულისტანდარტების, პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისჩარჩოდოკუმენტებისდაზოგადისავალდებულომოდულებისპროექტებიგანიხილეს.

საბჭოსწევრებმა, სიღრმისეულად განიხილეს წარდგენილი დოკუმენტების პროექტები დადადებითირეკომენდაციამისცესცენტრისდირექტორსამდოკუმენტებისდასამტკიცებლად.ასევე საბჭომ გამოიყენა მისთვის მინიჭებული უფლებამოსლება და მოახდინა დარგში ახალი პროფესიების და ცალკეული კომპეტენციების ინიცირება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს კუსდამთავრებულთა საოზგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას და გაზარდოს მათი დასაქმების შანსი.     

„დარგის წარმომადგენელთა სახელით მადლობას ვუხდი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს და პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას ისეთი მიდგომების დანერგვისათვის, რაც ჩვენ როლს აძლიერებს პროფესიული განათლების საქმეში. ასეთი პრეცენდენტები აქამდე თითქმის არ ყოფილა“- განაცხადა საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან დანელიამ.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისმიმართულებისდარგობრივისაბჭოსსხდომაჩატარდა