საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

24 ივლისი 2015

2015 წლის 28 ივლისი 11:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ. №1, მე-4 სართული

 1. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 2. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 3.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 4.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 5.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (კომერციული პილოტი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 6.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 7.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 8.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 9.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 10.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 11.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 12.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 13.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 14.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 15.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 16.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საფრენი აპარატების დაპროექტების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 17.შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.